Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

21.12.2018:  PCRM — scopuri, rezultate, victorii
Alternativă venirii la putere a comuniștilor este sărăcia, degradarea economică, depresia socială, ruina, samavolnicia, dictatura, corupția
Partidul Comuniștilor este unicul în Republica Moldova partid de tip clasic, cu o doctrină neclintită, cu idealuri și principii de activitate verificate de timp și sprijinite de popor. Așa a fost întotdeauna și așa va continua să fie. Anume asta îl deosebește de alte formațiuni de tip partinic, dar care, de fapt, mai mult seamănă cu niște cluburi după interese ori societăți cu responsabilitate limitată.

În sens partinic, partidele-cluburi, la fel ca și partidele-SRL există, în temei, doar pe hîrtie. Activitatea lor de partid în perioada dintre alegeri se reduce la organizarea unor careva acțiuni de reclamă în scopul de a aminti despre sine alegătorilor. Iar «partinitatea» lor se trezește în ele cu cîteva luni înainte de alegeri, și anume atunci se umflă în pene: noi, cică, sîntem partid…

Cît privește Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, lucrurile nu stau așa. Anume de aceea el este unicul partid adevărat. Anume prin asta se și explică viața partinică plină de conținut a PCRM.

Anul partinic începe în ianuarie

Din primele zile ale noului an, din ianuarie, 2018, organizațiile de partid ale PCRM de toate nivelurile au început o activitate energică. Și asta se explică prin continuitatea în munca lor — în luna decembrie a anului precedent, în comitetele raionale ale partidului au avut loc conferințe de dare de seamă și alegeri, la care au fost alese noi componențe ale comitetelor raionale și, respectiv, aprobate planurile calendaristice.

De acum din această perioadă, în partid a început pregătirea pentru organizarea manifestărilor consacrate datelor comemorative din anul 2018, printre care: 100 de ani de la crearea Armatei Roșii, 200 de ani de la nașterea întemeietorului teoriei comuniste, Carl Marx, 100 de ani de la nașterea Uniunii Leniniste Comuniste a Tineretului (ВЛКСМ), 25 de ani de la fondarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

Comuniștii moldoveni nu au putut să nu acorde atenție și unei alte date — 100 de ani de la ocupația Moldovei de către România. Acest «jubileu» a servit drept pretext pentru o nouă etapă de promovare în societate a molimei unioniste, care și-a găsit expresia într-un șir de așa-numite declarații despre unirea cu România, acestea fiind semnate de compradori din numărul primarilor și consilierilor consiliilor locale din mai multe localități.

Rămînînd să slujească interesele naționale, — interesele poporului Moldovei, — comuniștii s-au inclus imediat în lupta cu trădătorii și cu sponsorii lor de peste Prut. PCRM i-a chemat pe concetățeni la crearea pretutindeni a unor comitete pentru apărarea și consolidarea statalității Moldovei.

Acestei probleme i-a fost consacrată și Plenara a V-ea a CC al PCRM. Respectiva plenară a adoptat hotărîrea «Cu privire la unionism ca amenințare pentru statalitatea și independența Republicii Moldova». În această hotărîre, în particular, se spune: «A considera lupta împotriva actualei guvernări anticonstituționale, care desfășoară o activitate direcționată spre lichidarea statului moldovenesc independent, spre antrenarea Republicii Moldova și a poporului ei în serviciul pentru NATO prin unirea cu țara-membră a acestui bloc militar, drept o sarcină urgentă și de importanță vitală, precum și o datorie a fiecărei organizații de partid și a fiecărui comunist». Tot la această plenară a fost adoptat și Apelul către cetățenii Republicii Moldova «Patria noastră — republica Moldova — se află în pericol de moarte!».

În legătură cu asta, chiar de la primele numere ale ziarului «Comunistul « din anul 2018, a fost inaugurată rubrica «100 de ani de la «unirea» perfidă» — pentru a le prezenta compatrioților adevărul istoric despre anii ocupației române.

Marxismul nu a fost depășit! Și nici nu va fi depășit!

La sfîrșitul lui aprilie, Partidul Comuniștilor a ținut o conferință consacrată apropiatului jubileu de 200 de ani din ziua nașterii lui Carl Marx.

«Ca metodă de trasare a unei căi în furtunoasa cale a dezvoltării sociale, marxismul n-a fost depășit de nimeni nici pînă astăzi. Și nici nu va fi!», a spus în cuvîntul său introductiv Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, în debutul conferinței.

El a menționat că învățătura marxist-leninistă, metoda marxistă de cercetare științifică a dezvoltării societății, este fundamentul pe care se sprijină politica, strategia și tactica activității PCRM. Acestea constituie baza practicii ideologice și organizatorice a partidului.

Ca îndrumare pentru participanții la conferință, Președintele Partidului Comuniștilor a subliniat că «indiferent de faptul ce fel de valuri și furtuni se dezlănțuie la suprafața mării moldovenești capturate, curenții naturali de bază, punctele stelare de orientare, sănătatea și, principalul, abilitatea și gradul de pregătire al echipelor, — ca factori, — nu se pierd nicăieri, nu dispar. Și ei permanent trebuie să fie studiați și desăvîrșiți, fără a ne opri și fără a rămîne în urma situațiilor și a conjuncturii care se schimbă rapid. Și asta pentru a nu ne abate de la direcția aleasă o dată pentru totdeauna, deoarece numai ea ne conduce spre scopul pe care ni l-am propus».

În cadrul conferinței, rapoartele de bază au fost prezentate de Oleg Reidman și Constantin Starîș, secretari ai Comitetului Central al PCRM. După care între participanții la for a urmat o discuție aprinsă cu privire la aplicarea principiilor învățăturii marxist-leniniste, inclusiv în condițiile în care se află în prezent Moldova.

Partidul Comuniștilor este soartă, biografie, însăși viață

Pe 22 octombrie, Partidul Comuniștilor a marcat un jubileu — 25 de ani din ziua fondării sale. Ce a reușit să facă partidul în acest răstimp? Și încă o întrebare, nu mai puțin importantă, — ce va face pe viitor? Cu ce îndemnuri merge astăzi partidul la alegători? Ce intenționează să întreprindă, pentru a feri Moldova de marginea prăpastiei, la care au adus-o groparii de la guvernare? La aceste întrebări a răspuns Președintele PCRM, Vladimir Voronin, într-un interviu oferit în exclusivitate ziarului «Comunistul».

«Poporul Moldovei are posibilitatea să facă comparații. Să compare și să înțeleagă că alternativă a comuniștilor nu sînt «democrații», nici «liberalii», nici chiar anticomuniștii. Alternativă a comuniștilor sînt sărăcia, exodul în masă din țară, degradarea economică, depresia socială, dezastrul, fărădelegea, dictatura, corupția. Drept urmare — prejudiciu colosal suveranității și suprimarea statalității. Din asta reiese o concluzie simplă și logică: alternativa guvernării incompetente a temporarilor și trădătorilor statului poate fi doar Partidul Comuniștilor, care a demonstrat că este capabil să obțină dezvoltarea și consolidarea statului moldovenesc.

Moldova, ca și acum 25 de ani, se află la marginea prăpastiei. Și doar noi, comuniștii, sîntem capabili să oprim prăbușirea țării în această prăpastie. Doar noi avem experiența de a face rapid regulă, de a reveni pe calea făuririlor. Și dacă societatea moldovenească mai are instinctul de autoconservare, el va conștientiza acest lucru», a subliniat Președintele PCRM în interviul său.

Pe 20 octombrie, la Palatul Republicii a avut loc Plenara festivă lărgită a Comitetului Central al PCRM, consacrată aniversării a 25-ea a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. La plenară au participat reprezentanți ai tuturor comitetelor raionale ale PCRM. Pe lîngă aceștia, la plenară au fost prezenți liderii partidelor comuniste din Rusia, Ucraina, Kazahstan, Kîrgîzstan și Azerbaidjan, care intră în componența UPC-PCUS. De asemenea, pentru a felicita Partidul Comuniștilor din Republica Moldova cu ocazia jubileului de 25 de ani, la Chișinău au sosit și comuniști din Transnistria.

Discursul consacrat aniversării a 25-ea a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a fost rostit în fața participanților la plenară de către Președintele PCRM, Vladimir Voronin. La încheierea plenarei festive, secretarul CC al PCRM Constantin Starîş a dat citirii textul «Adresării către poporul Moldovei», pe care participanții la acest for au adoptat-o în mod unanim.

«Astăzi am ajuns la un moment hotărîtor pentru Moldova și poporul ei. Își va păstra oare țara noastră dreptul de a fi stat independent și suveran, va deveni liberă, sfărîmînd lanțurile dictaturii — asta din nou depinde de noi împreună cu dumneavoastră», se spune în respectiva Adresare.

Tineret, energie, perseverență în calea spre victorii — Comsomolul

Anul a fost bogat în evenimente și pentru Comsomolul din Moldova. În luna februarie, secretara CC al UCTM, Diana Caraman, a participat la lucrările celui de al VI-lea congres al ULCT din Rusia, precum și la cele ale conferinței tematice internaționale ținute la Moscova și care a fost consacrată luptei împotriva propagandei anticomuniste și a falsificării istoriei.

La plenara ordinară a CC al UCTM de la sfîrșitul lui februarie, a fost aleasă o nouă componență a CC: în calitate de prim-secretar — Diana Caraman, de secretar pentru ideologie — Bogdan Stelea, de secretar pentru munca organizatorică — Alexandr Buianovschi.

Comsomoliștii au organizat un miting solemn la monumentul eroului revoluționar Pavel Tkacenko, un subotnic de 1 Mai la Grădina Botanică, de asemenea și subotnice în locurile de înmormîntare a veteranilor de război, acțiunea «1418 lumînări ale Memoriei» despre fiecare zi și noapte a acelui îngrozitor război, precum și manifestări consacrate Pionieriei.

Cu ocazia celei de 73-ea aniversări de la decorarea ULCT cu primul ordin Lenin, a avut loc o conferință științifică practică consacrată Centenarului Comsomolului. Pe 22 iunie, comsomoliștii au desfășurat primul flash mob de cîntece, începîndu-l cu cîntecul «Ridică-te, țară măreață!», consacrat primei zile de la începerea războiului.

În luna iulie, delegația UCTM a participat la Universitatea de Vară, organizată de către partidele Stîngii Europene. Prim-secretarul CC al UCTM a participat la lucrările Comisiei Federației Internaționale a Tineretului Democrat.

Tradiționala Școală de Vară a Comsomolului din Moldova anul acesta a fost consacrată centenarului ULCT. De asemenea, împreună cu pionierii, comsomoliștii au participat la mitingul consacrat celei de a 73-aniversări a eliberării Moldovei de sub ocupanții româno-fasciști, la Șerpeni.

În cinstea Centenarului ULCT, comsomoliștii au sădit 100 de arbori la Grădina Botanică, iar delegația UCTM a luat parte la sărbătorirea acestui jubileu la Moscova. Acțiunile pregătitoare către Centenarul ULCT s-au încheiat cu o adunare festivă ținută la Chișinău cu participarea comsomoliștilor din diferite generații.

Nu rutină, ci o activitate creatoare. Activitatea PCRM pe parcursul anului 2018 în cifre

Au fost ținute patru plenare ale CC al PCRM: pe 10 martie, a avut loc Plenara a V-ea a CC al PCRM, pe 16 iunie — Plenara a VI-ea, pe 20 octombrie — Plenara a VII-ea lărgită solemnă, consacrată jubileului de 25 de ani al PCRM, pe 9 decembrie a avut loc Plenara a VIII-a a CC al PCRM, iar pe 26 decembrie va avea loc Plenara a IX-a a CC al PCRM. Lunar, se țin ședințe ale Comitetului Executiv Politic al CC al PCRM, în cadrul cărora sînt examinate chestiuni prevăzute de plan și probleme curente.

Întreaga activitate a Comitetului Executiv Politic, a CC al PCRM, a comitetelor raionale ale partidului și ale organizațiilor primare de partid se construiește în baza unor planuri de perspectivă pe trimestre.

2018 a fost anul adunărilor de dare de seamă și alegeri în organizațiile de partid și, totodată, an preelectoral: alegeri în Parlament și alegeri în organele locale ale puterii. Ceea ce pune o deosebită responsabilitate pe seama fiecărei organizații de partid, a fiecărui comitet raional al partidului, precum și pe seama CC al PCRM.

Adunările de dare de seamă și alegeri se țin cu o prezență bună și cu un spirit activ manifestat de comuniști. În cadrul lor, comuniștii abordează probleme actuale privind perfecționarea muncii de agitație și propagandă în mijlocul alegătorilor, fac propuneri la adresa CC al PCRM, primesc de la reprezentanții CC al PCRM răspunsuri detaliate la întrebările referitoare la situația curentă din țară. Spiritul comuniștilor din republică e unul combativ, nimeni nu are de gînd să se dea bătut în fața presiunii administrative crescînde a guvernării banditești, în fața valului tot mai mare de povești electorale pe care le spun oamenilor concurenții la alegerile parlamentare. Principalele argumente ale comuniștilor în ceea ce privește anul preelectoral sînt acele realizări care au fost traduse în viață de comuniști pe parcursul celor opt ani cît ei s-au aflat la conducerea țării, precum și acțiunile distructive și provocatoare de eșecuri pentru Moldova și cetățenii ei, întreprinse de actuala clică banditească, care guvernează astăzi țara. Și aceste argumente găsesc răsunet în mijlocul cetățenilor Moldovei.

comunist.md
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania