Navigare

Căutarea pe saitul

 

Toate ştirile

26.05.2015:  Veaceslav Balanel, candidat la funcţia de consilier în Consiliul raional Cahul

«O continuitate a intereselor cetăţenilor»

În scopul promovării şi monitorizării politicii de stat, regionale şi a raionului Cahul în domeniul socio-economic, activitatea Consiliului raional Cahul s-a axat pe atingerea obiectivului general – implementarea politicii şi a managementului în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare teritorială, în conformitate cu priorităţile naţionale stabilite.

Principalele rezultate obţinute în realizarea politicii de dezvoltare teritorială sunt implementarea Programului de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul pentru perioada anilor 2012 – 2015, care constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen de 4 ani şi stabileşte obiectivele de îmbunătăţire a infrastructurii raionului, a activităţii instituţiilor publice.

Raionul Cahul este un raion modern, cu o vastă infrastructură în toate ramurile de activitate, mereu în ascendenţă ca urmare a dezvoltării economice, sociale şi culturale. Suprafaţă totală este de 1545 km pătraţi, ceea ce constituie 4,6 % din teritoriul ţării, iar populaţia de circa 120000 locuitori este amplasată într-un oraş şi 36 sate/comune cu 53 de localităţi.

în ultimii ani, dezvoltarea economico-socială a raionului în ansamblu, precum şi modificările în politica fiscal-bugetară au avut o influenţă semnificativă asupra indicatorilor Bugetului Public Naţional (BPN). Astfel, din an în an, la BPN au fost acumulate venituri în mediu cu circa 10,7 la sută mai mult faţă de anul precedent.

Dar la bugetul raionului Cahul acumulările veniturilor înregistrau o crestere faţă de anul precedent în mediu cu 13,7% . Este de menţionat că, din suma totală a veniturilor bugetului raionului, întotdeauna transferurile au alcătuit sume ce constituiau în mediu circa 61,1 la sută.

Cheltuielile raionului Cahul de asemenea au înregistrat o creştere în mediu, anual, cu circa 11,7%. Cea mai mare pondere în volumul total al cheltuielilor revine cheltuielilor de ordin social – 78,8%, acestea înregistrînd o creştere în medie de 12% faţă de anii precedenţi. faţă de anii precedenţi, au fost în creștere și cheltuielile de ordin economic.

În ultimii ani, în raionul Cahul au fost investite și valorificate surse financiare atrase din diferite fonduri naţionale, europene și internaţionale.

Avînd obiective ambiţioase pentru viitor, ne propunem următoarele activităţi: deschiderea Încubatorului de Afaceri în orașul Cahul, construcţia locuinţelor sociale, extinderea şi construcţia sistemelor de apeduct în toate localităţile raionului, amenajarea terenurilor pentru colectarea deșeurilor menajere și construcţia sistemelor de epurare a apelor utilizate și pluviale.

Întru impulsionarea domeniului antreprenorial, de către Consiliul Raional Cahul a fost aprobată decizia privind deschiderea Parcului Industrial în oraşul Cahul, care va fi specializat şi amenajat în conformitate cu standardele europene, av]nt scopul de a oferi facilităţi producătorilor agricoli la procesarea fructelor şi legumelor care vor fi comercializate în stare proaspătă.

Suntem hotărîţi să ducem la bun sfîrșit proiectele începute și cele pe care ni le propunem pe viitor.

În cei patru ani trecuţi, practic, a fost realizat tot ce a fost promis cetatenilor din raion. Ne-am propus să asigurăm o maximă transparenţă în activitatea administraţiei publice de nivelul II şi considerăm că acest lucru ne-a reusit. Astăzi, oricărui locuitor al raionului îi este garantat accesul la informaţia publică. În comun cu specialiștii din subordinea Consiliului Raional, ne straduim să soluţionăm la timp cererile cetăţenilor, consultînd locuitorii din raionul Cahul, implicîndu-i direct in procesul de adoptare a deciziilor de interes raional.

Unul din principalele obiective ale actualei conduceri a fost atragerea investiţiilor în raion atît în domeniul social, cît şi în mediul de afaceri, astfel contribuind la cresterea locurilor de muncă. Astfel, ca exemplu, pentru încadrarea în cîmpul muncii a populaţiei apte de muncă, un rol important îl are majorarea suprafeţelor sub plantaţiile de legume. Majoritatea suprafeţelor se află în Lunca Prutului, unde 90 la sută au fost terenuri irigabile, de aceea acum un rol important în dezvoltarea legumiculturii îl are restabilirea sistemelor de irigare. În acest context, raionul Cahul a fost selectat în cadrul Programului de asistenţă nerambursabilă acordată din partea Guvernului SUA prin intermediului Corporaţiei Provocările Mileniului, în cadrul căreia vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare din bălţile satelor Chircani, Cucoara şi Zîrneşti, cu o suprafaţă de circa 2000 hectare.

Ca domeniu important al economiei raionului, sectorul agroindustrial este determinat preponderent de industria prelucratoare, careia îi revine 100% din valoarea totala a producţiei fabricate. Sectorul agricol, ca bază a dezvoltării economice a ţării și a raionului Cahul, constituie vectorul principal de orientare a politicilor Guvernului. Așa cum creșterea productivităţii necesită investiţii, este necesară cresterea fondului de subvenţionare în agricultură, pentru renovarea sistemelor de irigare, promovarea și facilitarea exporturilor de produse agroalimentare.

În situaţia cînd, în condiţiile actualei crize economice, finanţele publice și bugetele unităţilor teritorial-administrative sunt mult prea modeste și insuficiente, ca să ne permită dezvoltare si crestere, s-au depus eforturi în ceea ce ţine de creșterea capacităţilor instituţionale și profesionale, de atragere a investiţiilor prin intermediul programelor, proiectelor, creditelor şi al diferitelor fonduri.

Ca exemplu avem IMPS Spitalul Raional Cahul, ca parte a reţelei de instituţii din domeniul ocrotirii sănătăţii a raionului Cahul, care contribuie la fortificarea nivelului de sănătate a populaţiei, în calitatea sa de spital-pilot, a accesat cu succes fondurile a 3 proiecte internaţionale, din care:

Proiectul „Servicii de sănătate şi asistenţă socială”, finanţat de către Banca Mondială;

Proiectul „Repemol”, finanţat de Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare, avînd scopul de realizare a reformelor în domeniul regionalizării serviciilor pediatrice, de urgenţă şi terapie intensivă;

Proiectul „Perinat” care prevedea modernizarea serviciului perinatologic în Republica Moldova, obiectivul căruia este de a reduce mortalitatea perinatală şi neonatală precoce.

În baza acestor proiecte Spitalul Raional a beneficiat de asistenţă tehnică medicală internaţională.

Astfel, la acest capitol am înregistrat rezultate bune, care astăzi plasează raionul Cahul în topul celor mai active comunităţi nu numai din sudul Moldovei, ci chiar şi din intreaga ţară.

Au fost implementate proecte de aprovizionare cu apă potabila, de construcţie a reţelelor de apeduct și a sistemelor de canalizare în localităţile raionului.

A continuat procesul de gazificare a localităţilor raionului și cel de termoficare a școlilor, gradiniţelor și punctelor medicale. Au fost construite gazoducte magistrale pînă în 50 localităţi ale raionului, ceea ce constituie 90,9 la sută din numărul total de localităţi, gazificate în interiorul localităţilor fiind în număr de 31 sate/comune din cele 37 de primării ale raionului.

De asemenea, la compartimentul gazificare, sarcina principală a fost de a continua lucrările de construcţie-montaj la gazoductul Cahul-Andrușul de Sus-Zirnești-Iasnaia Poleana-Doina. Totodată, au fost valorificate surse financiare în volum de 510598 lei din bugetul raional şi 140 de de mii de lei de la Bugetul de Stat pentru proiectarea gazificării si executarea lucrărilor de gazificare la 8 institutii de menire socială.

Prioritare în activitatea noastră au fost lucrările de reparaţie și modernizare a instituţiilor de învăţămînt, a edificilor medicale și culturale, a gradiniţelor de copii și a bibliotecilor, dotarea acestor instituţii cu tehnică, aparataj și mobilier. Astăzi, raionul Cahul se poate mîndri cu faptul că multe gradiniţe, gimnazii și licee de pe teritoriul său arată ca nişte bijuterii.

Îngrijindu-ne de sănătatea copiilor și a oamenilor în general, am creat în ultimii ani noi posibilităţi de acces și participare a tinerilor la diverse activităţi sportive. În acest scop, au fost reparate săli și terenuri de sport. Mai continuăm să muncim pe acest segment, planificînd un proect ambiţios, de anvergură, așa ca renovarea bazinului de înot din orașul Cahul.

Printre cele mai importante realizări, obţinute în anii de activitate a Consiliului Raional Cahul, pot fi enumerate urmatoarele: implementarea Proiectului investiţional în valoare de peste 4,5 mln lei, a lucrărilor de reparaţie a clădirii Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» din orașul Cahul, susţinut de Fondul de Eficienţă energetic din Republica Moldova; finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a localităţilor Crihana Veche, Paşcani, Manta, Roşu; lucrările de renovare a Întreprinderii Municipale «Apa-Canal» din orașul Cahul, care au fost estimate la suma de peste 20 mln lei; a lucrărilor de reparaţie a unor drumuri publice, pentru care au fost alocate mijloace de circa 18,681 mln lei.

O altă preocupare a APL de nivelul II Cahul, a fost conservarea energiei termice în instituţiile publice din raion. Numai în anul 2014, CR Cahul a alocat surse în volum de circa 9,5 mln lei pentru îmbunătăţirea situaţiei la capitolul respectiv.

Întru aprovizionarea localităţilor rurale cu apă potabilă şi cu reţele de canalizare şi îmbunătăţirea calităţii apei potabile, Consiliul raional Cahul, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională SUD şi cu suportul Asociaţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului Modernizarea serviciilor publice a iniţiat procedura de actualizare a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul, capitolul „Aprovizionarea cu apă şi canalizare”.

A fost elaborat studiul de fezabilitate privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare .

Actualmente, Întreprinderea Municipală „APĂ Canal” Cahul dispune de capicităţi tehnice, financiare şi manageriale pentru a deveni nucleul unui proces de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a raionului Cahul.

Potenţialul turistic al raionului Cahul, pînă în prezent nu a fost valorificat la justa lui valoare. Relansarea activităţilor în acest domeniu reprezintă una din priorităţile dezvoltării social-economice a raionului. Obiectivul principal al transformărilor în această sferă este crearea unui complex turistic modern de o eficacitate şi competitivitate înaltă, capabil să asigure: pe de o parte, posibilităţi largi de satisfacere a necesităţilor cetăţenilor noştri, cît şi ale celor de peste hotare privind pachetul de servicii turistice, iar pe de altă parte, un aport considerabil la dezvoltarea economiei raionului, inclusiv prin sporirea numărului de locuri de muncă, încasări de impozite în buget, păstrarea şi folosirea raţională a patrimoniului cultural şi natural.

Turismul rural s-ar bucura de o popularitate deosebită. Mediul rural din raionul Cahul, cu comunităţile agricole si satele sale pitoreşti, constituie o sursă importantă pentru: prestarea serviciilor de cazare tradiţională de tip rural; oferirea unor posibilităţi pentru vizitatori de a se încadra în activităţile şi preocupările rurale; familiarizarea cu folclorul şi tradiţiile locale; prezentarea meşteşugurilor cu posibilitatea de participare la procesul de lucru al acestuia; oferirea unor posibilităţi de procurare a produselor meşteşugăreşti. Au fost efectuate întîlniri cu reprezentanţii Agenţiei Turismului din RM cu tematica „Lansarea şi promovarea clasterelor agroturistice în R. Moldova în cadrul proiectului iniţiat de Agenţie privind turismul rural şi procesarea produselor alimentare la scară mică în Republica Moldova”.
Sursa: ziarul Comunist
0 
| încă
înapoi »
News Time Romania - Stiri Romania